Cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng

Trong quá trình làm việc trong Excel bạn cần tạo lịch, nhưng bạn chưa biết cách tạo lịch trong Excel như thế nào. Có rất nhiều cách tạo lịch trong Excel đơn giản để thay thế cho việc tự tạo lịch thủ công trên Excel. Dưới đây ThuThuat123.com chia sẻ với bạn 3 cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng, mời bạn cùng tham khảo nhé.

Cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng

1. Cách tạo lịch trong Excel đơn giản với mẫu có sẵn

Excel hỗ trợ bạn các mẫu lịch có sẵn với nhiều kiểu đẹp, đây là cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng mà bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Chọn File → New, trong phần chọn mẫu online bạn nhập Calendar và nhấn tìm kiếm.

Cách tạo lịch trong Excel đơn giản với mẫu có sẵn

Bước 2: Excel sẽ tự động tìm kiếm các mẫu lịch Calendar online, bạn chỉ cần lựa chọn mẫu lịch mà bạn muốn tạo trong Excel.

Chọn mẫu lịch mà bạn muốn tạo trong Excel

Bước 3: Chọn Create để tạo lịch trong Excel nhanh chóng.

Chọn Create để tạo lịch trong Excel nhanh chóng

Như vậy một file Excel mới sẽ được tạo, với mỗi sheet là một tháng trong năm.

Mỗi sheet là một tháng trong năm

Bước 4: Chỉnh sửa lịch theo ý muốn.

 • Thêm sự kiện vào lịch

Dưới mỗi ngày sẽ có một ô trống, bạn muốn thêm sự kiện, lời nhắc, hay những ghi nhớ mà bạn muốn bằng cách chọn ô dưới ngày đó và nhập nội dung bạn muốn.

Chỉnh sửa lịch theo ý muốn

 • Thay đổi màu sắc cho chữ hay các ô lịch

Để thay đổi màu sắc bất kỳ bạn chỉ cần chọn ô chứa chữ hay ô chứa ngày cần thay đổi màu sắc và chọn màu chữ trong phần Font.

Thay đổi màu sắc cho chữ hay các ô lịch

 • Thay đổi font chữ, cỡ chữ

Để thay đổi font chữ, cỡ chữ cho tên tháng, tên thứ bạn chỉ cần chọn tên cần thay đổi và thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ trong phần Font.

Thay đổi font chữ, cỡ chữ

2. Cách tạo lịch trong Excel sử dụng VBA

Ngoài cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng với mẫu có sẵn mà Excel hỗ trợ thì bạn cũng có thể tạo lịch trong Excel sử dụng code VBA trong Excel. Để tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Trên file Excel mà bạn muốn tạo lịch bạn chọn Developer → Visual Basic hoặc nhấn tổ hợp Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic.

Cách tạo lịch trong Excel sử dụng VBA

Bước 2: Trong cửa sổ Visual Basic bạn chọn Insert → Module.

Trong cửa sổ Visual Basic bạn chọn Insert → Module

Bước 3: Nhập vào khung code của Module vừa tạo mã code dưới đây.

Sub CalendarMaker()
' Unprotect sheet if had previous calendar to prevent error. 
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, _
Scenarios:=False 
' Prevent screen flashing while drawing calendar. 
Application.ScreenUpdating = False 
' Set up error trapping. 
On Error GoTo MyErrorTrap
' Clear area a1:g14 including any previous calendar. 
Range("a1:g14").Clear
' Use InputBox to get desired month and year and set variable 
' MyInput. 
MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar ")
' Allow user to end macro with Cancel in InputBox. 
If MyInput = "" Then Exit Sub 
' Get the date value of the beginning of inputted month.
StartDay = DateValue(MyInput)
' Check if valid date but not the first of the month 
' -- if so, reset StartDay to first day of month. 
If Day(StartDay) <> 1 Then 
StartDay = DateValue(Month(StartDay) & "/1/" & _
Year(StartDay))
End If 
' Prepare cell for Month and Year as fully spelled out. 
Range("a1").NumberFormat = "mmmm yyyy" 
' Center the Month and Year label across a1:g1 with appropriate 
' size, height and bolding. 
With Range("a1:g1")
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
.VerticalAlignment = xlCenter
.Font.Size = 18
.Font.Bold = True 
.RowHeight = 35
End With 
' Prepare a2:g2 for day of week labels with centering, size, 
' height and bolding. 
With Range("a2:g2")
.ColumnWidth = 11
.VerticalAlignment = xlCenter
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.Orientation = xlHorizontal
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True 
.RowHeight = 20
End With 
' Put days of week in a2:g2. 
Range("a2") = "Sunday" 
Range("b2") = "Monday" 
Range("c2") = "Tuesday" 
Range("d2") = "Wednesday" 
Range("e2") = "Thursday" 
Range("f2") = "Friday" 
Range("g2") = "Saturday" 
' Prepare a3:g7 for dates with left/top alignment, size, height 
' and bolding. 
With Range("a3:g8")
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlTop
.Font.Size = 18
.Font.Bold = True 
.RowHeight = 21
End With 
' Put inputted month and year fully spelling out into "a1". 
Range("a1").Value = Application.Text(MyInput, "mmmm yyyy")
' Set variable and get which day of the week the month starts. 
DayofWeek = WeekDay(StartDay)
' Set variables to identify the year and month as separate 
' variables. 
CurYear = Year(StartDay)
CurMonth = Month(StartDay)
' Set variable and calculate the first day of the next month. 
FinalDay = DateSerial(CurYear, CurMonth + 1, 1)
' Place a "1" in cell position of the first day of the chosen 
' month based on DayofWeek. 
Select Case DayofWeek
Case 1
Range("a3").Value = 1
Case 2
Range("b3").Value = 1
Case 3
Range("c3").Value = 1
Case 4
Range("d3").Value = 1
Case 5
Range("e3").Value = 1
Case 6
Range("f3").Value = 1
Case 7
Range("g3").Value = 1
End Select 
' Loop through range a3:g8 incrementing each cell after the "1" 
' cell. 
For Each cell In Range("a3:g8")
RowCell = cell.Row
ColCell = cell.Column
' Do if "1" is in first column. 
If cell.Column = 1 And cell.Row = 3 Then 
' Do if current cell is not in 1st column. 
ElseIf cell.Column <> 1 Then 
If cell.Offset(0, -1).Value >= 1 Then 
cell.Value = cell.Offset(0, -1).Value + 1
' Stop when the last day of the month has been 
' entered. 
If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then 
cell.Value = "" 
' Exit loop when calendar has correct number of 
' days shown. 
Exit For 
End If 
End If 
' Do only if current cell is not in Row 3 and is in Column 1. 
ElseIf cell.Row > 3 And cell.Column = 1 Then 
cell.Value = cell.Offset(-1, 6).Value + 1
' Stop when the last day of the month has been entered. 
If cell.Value > (FinalDay - StartDay) Then 
cell.Value = "" 
' Exit loop when calendar has correct number of days 
' shown.
Exit For 
End If 
End If 
Next
' Create Entry cells, format them centered, wrap text, and border 
 ' around days. 
 For x = 0 To 5
 Range("A4").Offset(x * 2, 0).EntireRow.Insert
 With Range("A4:G4").Offset(x * 2, 0)
 .RowHeight = 65
 .HorizontalAlignment = xlCenter
 .VerticalAlignment = xlTop
 .WrapText = True 
 .Font.Size = 10
 .Font.Bold = False 
 ' Unlock these cells to be able to enter text later after 
 ' sheet is protected. 
 .Locked = False 
 End With 
 ' Put border around the block of dates. 
 With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _7).Borders(xlLeft)
 .Weight = xlThick
 .ColorIndex = xlAutomatic
 End With
 With Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, _7).Borders(xlRight)
 .Weight = xlThick
 .ColorIndex = xlAutomatic
 End With 
 Range("A3").Offset(x * 2, 0).Resize(2, 7).BorderAround _
 Weight:=xlThick, ColorIndex:=xlAutomatic
 Next 
 If Range("A13").Value = "" Then Range("A13").Offset(0, 0) _
 .Resize(2, 8).EntireRow.Delete
 ' Turn off gridlines. 
 ActiveWindow.DisplayGridlines = False 
 ' Protect sheet to prevent overwriting the dates. 
 ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
 Scenarios:=True 
' Resize window to show all of calendar (may have to be adjusted 
 ' for video configuration). 
 ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
 ActiveWindow.ScrollRow = 1
' Allow screen to redraw with calendar showing. 
 Application.ScreenUpdating = True 
 ' Prevent going to error trap unless error found by exiting Sub 
 ' here. 
 Exit Sub 
 ' Error causes msgbox to indicate the problem, provides new input box, 
 ' and resumes at the line that caused the error. 
 MyErrorTrap:
 MsgBox "You may not have entered your Month and Year correctly." _
 & Chr(13) & "Spell the Month correctly" _
 & " (or use 3 letter abbreviation)" _
 & Chr(13) & "and 4 digits for the Year" 
 MyInput = InputBox("Type in Month and year for Calendar")
 If MyInput = "" Then Exit Sub 
 Resume 
 End Sub

Nhập vào khung code của Module vừa tạo mã code dưới đây

Bước 4: Nhấn chọn biểu tượng chạy hoặc phím F5 để chạy Module.

Nhấn chọn biểu tượng chạy hoặc phím F5 để chạy Module

Bước 5: Xuất hiện một hộp thoại nhỏ bạn nhập tháng và năm cần tạo lịch trong Excel, lưu ý tháng là viết tắt của từ tiếng Anh, sau đó nhấn OK.

Nhập tháng và năm cần tạo lịch trong Excel, sau đó ấn OK

Kết quả bạn sẽ được như sau:

Kết quả nhận được

3. Cách tạo lịch trong Excel Kutools for Excel

Kutools for Excel cung cấp hơn 300 tính năng nâng cao để đơn giản hóa công việc Excel của bạn, Kutools for Excel hỗ trợ tạo lịch trong Excel dễ dàng, nhanh chóng. Nếu bạn chưa tải và cài đặt tiện ích bạn có thể tải tại đây: https://vi.extendoffice.com/download/kutools-for-excel.html. Sau khi tải và cài đặt Kutools for Excel bạn thực hiện cách tạo lịch Excel đơn giản, nhanh chóng với các bước sau:

Bước 1: Trên file Excel bạn chọn thẻ Kutools Plus → Worksheet → Perpetual Calendar.

Cách tạo lịch trong Excel Kutools for Excel

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại nhỏ bạn chọn tháng năm bắt đầu tạo lịch trong phần From, tháng năm kết thúc trong phần To, sau đó chọn Create.

Tạo lịch trong phần From, tháng năm kết thúc trong phần To, sau đó chọn Create

Như vậy các tháng trong khoảng thời gian bạn chọn sẽ được tạo lịch, mỗi tháng trong một sheet của file Excel mới.

Thời gian bạn chọn sẽ được tạo lịch, mỗi tháng trong một sheet của file Excel

Như vậy bạn đã vừa tham khảo các cách tạo lịch trong Excel đơn giản, nhanh chóng mà ThuThuat123.com chia sẻ với bạn. Từ giờ bạn sẽ không cần tốn nhiều thời gian, công sức của mình để tự tạo lịch trong Excel một cách thủ công nữa. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn khi bạn cần tạo lịch nhanh chóng. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này.

Viết bình luận