Thủ Thuật Dữ Liệu - File

Cách kiểm tra mã MD5 của File - Check MD5

Cách kiểm tra mã MD5 của File - Check MD5

MD5 là một thuật toán mã hóa theo chuẩn  RFC 1321 để tạo ra một đoạn mã 128 bit từ 1 chuỗi dữ liệu bất kỳ. MD5 dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của file khi download từ trên mạng về hoặc copy từ máy tính khác về.