Hàm FIND và SEARCH trong Excel - Cách dùng và ví dụ minh họa

Microsoft excel có các hàm FIND và SEARCH dùng để trả về vị trí của kí tự cần tìm kiếm. Vậy sự khác nhau và cách dùng của các hàm này như thế nào? Thủ thuật 123 sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết sau.

Hàm FIND và SEARCH trong Excel

Hàm FIND trong Excel

Cấu trúc hàm: = FIND(find_text, within_text, [start_num]).

Trong đó:

 • FIND: là tên hàm dùng để định vị chuỗi văn bản thứ nhất nằm trong chuỗi văn bản thứ hai và trả về vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản thứ nhất tính từ kí tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.
 • Find_text: là văn bản mà bạn muốn tìm (chuỗi văn bản thứ nhất).
 • Within_text: là văn bản chứa văn bản mà bạn muốn tìm (chuỗi văn bản thứ hai).
 • Start_number: Xác định vị trí kí tự bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi within_text. Đây là giá trị tùy chọn, nếu bạn không điền giá trị này, hàm tính sẽ mặc định bằng 1.

Lưu ý:

Hàm FIND CÓ phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Hàm FIND không cho phép dùng kí tự đại diện (dấu hỏi, dấu ngã và dấu hoa thị).

Nếu within_text chứa nhiều lần giá trị của find_text, kết quả trả về sẽ là vị trí đầu tiên xuất hiện trong chuỗi within_text. Ví dụ: FIND("A","Annabelle") =1.

Nếu hàm FIND trả về giá trị lỗi #VALUE!, vậy bạn kiểm tra xem công thức của bạn có sảy ra trường hợp sau đây không nhé:

+ Find_text không có trong chuỗi within_text.

+ Giá trị Start_number nhỏ hơn hoặc bằng 0.

+ Giá trị Start_number lớn hơn số lượng kí tự của chuỗi within_text.

Một số ví dụ dùng hàm FIND:

Một số ví dụ dùng hàm FIND

Hàm SEARCH trong Excel

Cấu trúc hàm: = SEARCH(find_text, within_text, [start_num]).

Trong đó:

- SEARCH: là tên hàm tương tự như hàm FIND dùng để định vị chuỗi văn bản, tuy nhiên hàm Seach không phân biệt chữ hoa và chữ thường và cho phép sử dụng ký tự đại diện trong chuỗi find_text.

- Find_text: là văn bản mà bạn muốn tìm (chuỗi văn bản thứ nhất).

- Within_text: là văn bản chứa văn bản mà bạn muốn tìm (chuỗi văn bản thứ hai).

- Start_number: Xác định vị trí kí tự bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi within_text. Đây là giá trị tùy chọn, nếu bạn không điền giá trị này, hàm tính sẽ mặc định bằng 1.

Các lưu ý của hàm SEARCH:

- Nếu within_text chứa nhiều lần giá trị của find_text, kết quả trả về sẽ là vị trí đầu tiên xuất hiện trong chuỗi within_text. Ví dụ: SEARCH("a","annabelle") =1.

- Hàm SEARCH cũng trả về giá trị lỗi nếu #VALUE! như:

 • Find_text không có trong chuỗi within_text.
 • Giá trị Start_number nhỏ hơn hoặc bằng 0.
 • Giá trị Start_number lớn hơn số lượng kí tự của chuỗi within_text.

Một số ví dụ dùng hàm SEARCH:

Một số ví dụ dùng hàm SEARCH

So sánh hàm FIND và SEARCH

Về cơ bản, hai hàm FIND và SEARCH có cùng chung cú pháp và cách sử dụng, Tuy nhiên hai hàm này cũng có một số sự khác biệt sau:

Phân biệt chữ In hoa và chữ thường

Hàm FIND phân biệt chữ in hoa và chữ thường trong chuỗi find_text, trong khi đó hàm SEARCH thì không phân biệt. Cùng có các đối số như nhau, hàm FIND và SEARCH sẽ có kết quả như nhau trong ví dụ sau:

Phân biệt chữ In hoa và chữ thường

Hàm FIND phân biệt chữ in hoa và in thường, nên tìm đúng vị trí của kí tự "t" trong chuỗi "Thủ Thuật 123". Trong khi đó, hàm SEARCH cho vị trí của kí tự "T" đầu tiền của chuỗi.

Sử dụng kí tự đại diện

Các kí tự đại diện trong Excel là:

 • Dấu chấm hỏi (?): bất kì kí tự đơn nào.
 • Dấu hoa thị (*): bấ kỳ chuỗi kí tự nào
 • Muốn tìm dấu ? hoặc dấu * trong chuỗi within_text thì phải thêm dấu ngã (~) vào trước dấu ? hoặc dấu *. Và sử dụng hàm SEARCH thay vì hàm FIND.

Bạn xem xét một số ví dụ sau:

Sử dụng kí tự đại diện

 • Hàm FIND trả về giá trị lỗi #VALUE! trong các ví dụ 1,2,3,5 vì trong chuỗi find_text có ký tự đại diện (~,?,*) và những kí tự này không có trong chuỗi within_text.
 • Ở ví dụ 4, hàm FIND mặc định rằng kí tự "?" là kí tự thông thường và có trong chuỗi within_text. Cho nên trả về vị trí số 14 là vị trí của ? trong chuỗi ?Thủ Thuật 123?".
 • Ở ví dụ 1, hàm SEARCH hiểu rằng cần tìm chuỗi có kí tự: 1 + bất kì kí tự nào + 3. Và trả về kết quả 11 là vị trí bắt đầu của kí tự 123 trong chuỗi within_text.
 • Ví dụ 2, hàm SEARCH hiểu rằng cần tìm chuỗi có kí tự đầu là "ậ" và kí tự cuối là "2", không kể kí tự giữa là gì và bao nhiêu kí tự. Và trả về kết quả là 8.
 • Ví dụ 2, hàm SEARCH hiểu rằng cần tìm chuỗi có kí tự kí tự đầu là "ậ" và kí tự cuối là "4". Và không tìm thấy chuỗi đó trong within_text. Cho nên trả về kết quả lỗi #VALUE!
 • Ví dụ 4, hàm SEARCH hiểu rằng cần tìm bất kì 1 giá trị, và trả về kết quả là 1 (kí tự đầu tiên).
 • Vi dụ 5, hàm SEARCH hiểu rằng giá trị cần tìm là dấu ? trong chuỗi within_text. Và kết quả trả về là 14 là giá trị của dấu ? trong chuỗi "Thủ Thuật 123?".

Trên đây Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cấu trúc và cách sử dụng của hàm FIND và SEARCH trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận