Cách xác định ngày trong tuần bằng hàm WEEKDAY trong Excel

Cách xác định ngày trong tuần bằng hàm WEEKDAY trong Excel

Hàm Weekday là hàm có sẵn trong phần mềm Excel, hàm trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày dưới dạng số nguyên từ 1 đến 7.

Cấu trúc hàm WEEKDAY

Cấu trúc hàm: =WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

  • WEEKDAY: Là tên hàm dùng để tính thứ trong tuần.
  • Serial_number: Đối số bắt buộc. Đây là chuỗi số thể hiện ngày tháng mà bạn đang tìm kiếm. Có thể là vị trí của một ô tính chưa dữ liệu ngày tháng.
  • Return_type: Đối số tùy chọn. Là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Return_type

Kiểu giá trị được trả về

1 hoặc bỏ qua

Qui định số 1 là chủ nhật và cứ thế đến số 7 là thứ 7

2

Qui định số 1 là thứ hai và cứ thế đến số 7 là chủ nhật

3

Qui định số 0 là thứ hai và cứ thế đến số 6 là chủ nhật

11

Qui định số 1 là thứ hai và cứ thế đến số 7 là chủ nhật

12

Qui định số 1 là thứ ba và cứ thế đến số 7 là thứ hai

13

Qui định số 1 là thứ tư và cứ thế đến số 7 là thứ ba

14

Qui định số 1 là thứ năm và cứ thế đến số 7 là thứ tư

15

Qui định số 1 là thứ sáu và cứ thế đến số 7 là thứ năm

16

Qui định số 1 là thứ bảy và cứ thế đến số 7 là thứ sáu

17

Qui định số 1 là chủ nhật và cứ thế đến số 7 là thứ 7

Như bảng các kiểu giá trị trả về của đối số Return_type, thì giá trị của Return_type là 1 (hoặc bỏ qua) và 17 sẽ cho kết quả giống nhau; 2 và 11 sẽ cho giá trị giống nhau.

Cách sử dụng hàm WEEKDAY

Bảng tính sau, Thủ Thuật 123 tính ngày trong tuần bằng hàm WEEKDAY của ngày 14/11/2019 theo kiểu Return_type là 1 (Qui định số 1 là chủ nhật và cứ thế đến số 7 là thứ 7). Kết quả là 5 tức là thứ 5 trong tuần.

Sử dụng hàm Weekday theo kiểu Return_type là 1

Lưu ý:

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 14/11/2019 sẽ là giá trị 43783. Vậy trong Serial_number phải là số sê-ri thì hàm tính mới trả về kết quả chính xác.

Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán

  • Nếu bạn muốn nhập Serial_number là giá trị dạng ngày /tháng/năm thì phải để dữ liệu đó vào trong dấu ngoặc kép "".

Bạn muốn nhập Serial_number là giá trị dạng ngày tháng năm thì phải để dữ liệu đó vào trong dấu ngoặc kép

  • Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản của ngày hiện tại, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! Ví dụ là một giá trị âm.

Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản của ngày hiện tại, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

  • Nếu return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định trong bảng trên đây, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!. Ví dụ return_type là 20.

Nếu return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định trong bảng trên đây, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây Thủ Thuật 123 đã hướng dẫn bạn cách xác định ngày trong tuần bằng hàm WEEKDAY. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận