Hàm ISNA trong Excel - Cách sử dụng hàm ISNA và ví dụ minh họa

Hàm ISNA là hàm dùng để phát hiện giá trị lỗi #N/A trong Excel và trả về kết quả True/Fail (Đúng hoặc sai) tương đương với Có/Không.

Hàm ISNA trong Excel

Cách sử dụng hàm ISNA

Cú pháp hàm: =ISNA (Value)

Trong đó:

  • ISNA: là tên hàm.
  • Value: là giá trị cần kiểm tra.

Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm ISNA nhé.

Hàm ISNA

Ở ví dụ (1), giá trị trả về của hàm ISNA(A2) là TRUE vì dữ liệu của ô A2 là #N/A.

Ở ví dụ (2)(3) đều trả về kết quả là FAIL, vì dữ liệu của ô A3 và A4 là dữ liệu dạng chữ (Tôm) và dạng số (123).

Ứng dụng hàm ISNA

Bạn hay bắt gặp lỗi #N/A khi sử dụng các hàm dò tìm như Lookup, Vlookup, Hlookup, Match. Lỗi #N/A được viết tắt từ Not Availabe (Không tồn tại hoặc không có sẵn). Khi các hàm dò tìm không tìm được giá trị cần tìm, sẽ thể hiện lỗi #N/A. Và Khi gặp lỗi #N/A, Excel không thể tiến hành công thức tiếp theo.

Bạn có thể nhìn ví dụ dưới, Ô E3=#N/A do không có mã sản phẩm là : "Áo sơ mi nam" ở bảng giá sản phẩm.

Ứng dụng của hàm ISNA

Và bạn bạn muốn ô E3 "không có mã hàng" thay vì để giá trị N/A. Vậy công thức ở ô E3 sẽ thay đổi như sau:

E3=IF (ISNA (VLOOKUP (C3,$H$2:$I$4,2,0)), "Không có mã hàng",VLOOKUP(C3,$H$2:$I$4,2,0)).

Và kết quả sẽ thay đổi như sau:

Kết quả

Bên cạnh hàm ISNA, Excel còn phát triển thêm các hàm ISBLANK (phát hiện dữ liệu trống), ISERROR (phát hiện dữ liệu lỗi), ISNUMBER (phát hiện dữ liệu dạng số), … mà thủ thuật sẽ giới thiệu hướng dẫn bạn vào một dịp khác nhé.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận