Tạo thêm người dùng, profile trên Chrome

Tạo thêm người dùng, profile trên Chrome

Thay vì dùng nhiều loại trình duyệt cho nhiều nhu cầu hay nhiều người dùng trên một máy tính thì chúng ta có thể tạo nhiều Profile cho mỗi nhu cầu sử dụng hoặc cho những người dùng khác nhau trên cùng một trình duyệt.

Tạo thêm người dùng, Profile trên Firefox

Tạo thêm người dùng, Profile trên Firefox

Nếu bạn dùng chung máy tính với nhiều người và không muốn người khác truy cập các dữ liệu duyệt web của mình như: các tài khoản, lịch sử, tiện ích..v.v. Thì chúng ta có thể tạo nhiều người dùng khác nhau trong một trình duyệt.